Ochrana osobních údajů

16Dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Fyzická osoba: Katarína Kulhavá
IČO: 88521206
Telefon: +420777213137
E-mail: info@katarinakulhava.com
Kontaktní adresa/sídlo:
Záhřebská 562/41
Praha 120 00

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, poznámka k objednávce, informace o provedené platbě, e-mail, telefonní číslo a evidenci nákupů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) Pro nabídku produktů stávajícím zákazníkům formou obchodních sdělení využívám službu MailerLite. Údaje jsou poskytnuty v následujícím rozsahu: e-mail, zákaznické číslo, jméno, příjmení, pohlaví odvozené z vašeho jména a evidence vašich nákupů. V tomto případě zasílám marketingové sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste si již zakoupili v minulosti. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v podobě omezeného přímého marketingu. Nevyžadujeme tak se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale je možné zasílání odmítnout během vytváření objednávky v posledním kroku nebo kdykoli později kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu či vyjádřit námitku jinou cestou (telefon, e-mail). Odmítnutí zasílání těchto obchodních sdělení nemá vliv na dokončení objednávky.

b) Pro nabídku produktů potenciálním zákazníkům či pouze registrovaným uživatelům formou obchodních sdělení využívám vaši e-mailovou adresu a datum registrace. Údaje poskytuji službě MailerLite. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas udělujete při registraci či odesláním formuláře při zapsání k odběru novinek na našich stránkách. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení či vyjádřit námitku jinou cestou (telefon, e-mail).

c) Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovávám při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a prohlížených produktech. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu, aby pro vás byla relevantnější, nebo přizpůsobit obsah webových stránek tak, aby zahrnoval produkty, o které jste projevili zájem. Zpracování je možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas udělujete používáním stránek katarinakulhava.com a informuje vás o tom spodní lišta na těchto stránkách. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky katarinakulhava.com zakázali nebo váš prohlížeč přepnuli do anonymního režimu a již uložené cookies případně vymazali. Údaje získané prostřednictvím cookies poskytuji následujícím zpracovatelům: Facebook, Inc., Google LLC, MailerLite. Žádnému ze zpracovatelů neposkytuji vaše identifikační údaje, takže na jejich straně není možné vás jako konkrétní fyzickou osobu identifikovat.

DOBA ULOŽENÍ

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců, tj. 2 roky, od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura uchována do konce roku 2026). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2024). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura uchována do konce roku 2031). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.

Ostatní osobní údaje, které vyžadují váš souhlas a nevztahuje se na ně zákonná povinnost uchování, budou uchovány po dobu 2 let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.