Terms of service

The seller and at the same time the operator of the katarinakulhava.com portal is Katarína Kulhavá, IČ: 88521206, registered in the trade register, Sp. brand: UMCP3/1212/2012/Jčk, place of business Záhřebská 562/41, 120 00 Prague. I am not a VAT payer for the country.

Hereinafter referred to as “Seller”

These Terms and Conditions are governed by applicable legal regulations, in particular Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter also referred to as “NOZ”) and, in cases where the Buyer is a consumer, Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection.

Contact:
Phone number: +420777213137 or +39 3485171999
E-mail: info@katarinakulhava.com

Web design – creation of the websites

I. Definitions

 1. BUYER. The buyer is the one who, through this website (www.katarinakulhava.com) concludes a Purchase Agreement with me as the Seller, by purchasing one of the products/services.
 2. CONTRACT CONCLUDED BY DISTANCE METHOD. It is such a Purchase Agreement that is concluded through DISTANCE MEANS OF COMMUNICATION, i.e. it is concluded without the Seller and Buyer having to meet in person, because they conclude it via a web interface or via e-mail communication, or using similar means of communication. The costs of using the means of distance communication (especially the costs of internet connection and telephone calls) are paid by you and do not differ from the normal rates charged by your operator or internet connection provider. By placing an order, you agree to the use of remote means of communication.
 3. GOVERNING LAWS. They are the valid regulations that govern the relationship between the Buyer and the Seller. This is mainly Act No. 89/2012 Coll., Civil Code (hereinafter referred to as “NOZ”) and, in cases where the Buyer is a consumer, it is also Act No. 634/1992 Coll., on consumer protectio

II. Order and conclusion of purchase contract

 1. The buyer orders products via the web interface, i.e. through the automatic ordering system, by sending a completed order form.
 2. Product description – The web interface provides a detailed description of the offered products, including what they contain, who they are intended for, what they can bring to the Buyer and in what format they are provided, or whether any other conditions are necessary for their effective use and completion. There is also a detailed description of the bonuses that are provided for each product. All presentations shown on the web interface are informative in nature. As a Seller, I am not obliged to enter into a Purchase Agreement regarding these products. The provisions of § 1732, paragraph 2 of the NOZ do not apply.
 3. Ordering products – To order products via the web interface, an order form is used, where as a Buyer, you fill in your name, surname or company, address, email, business ID number, tax identification number, and you choose the method of payment and select the selected product or products by marking (clicking).

I will inform you about the receipt of the order by email sent to your email address that you entered in the order. Information about the receipt of the order is sent automatically. If the confirmation does not say that I accept the order, I will send you information about the acceptance of the order in a subsequent email. Until the confirmation of receipt of your order is delivered to you, it is possible to cancel the order by phone or e-mail (to the address specified in Article II of the General Terms and Conditions). The Purchase Agreement is concluded upon delivery of the confirmation of receipt of the order to your e-mail address specified in the order.

In case of doubt, I can contact you to verify the authenticity of the order, and if the authenticity of the order cannot be verified, it is considered that the order was not placed at all and I no longer deal with such an order.

 1. The purchase contract is concluded in the Czech/English language. The contract is concluded in electronic form, it consists of your order, its acceptance by me and these TOS. I am archiving the contract in electronic form, it is not accessible.

III. Product price and payment

 1. Product price – The web interface always shows the currently valid price of individual products. The price is valid for as long as it is displayed on the web interface. If a promotional price is indicated, it is also indicated under what conditions the promotional price applies. Due to the nature of the products, there are no shipping or other costs associated with its delivery.
 2. The Negotiated Purchase Price is the price listed for the Product at the time your order is submitted (indicated on the submitted order form). If there is an obvious error when specifying the price on the web interface (this means mainly a typo, an error when entering the price) or a similar error in the process of concluding the Purchase Agreement, then I am not obliged to deliver the product to you at such an obviously incorrect price, even in the case , that there has been an automatic confirmation of receipt of the order. In the event that you have already paid this obviously incorrect price, I am entitled to withdraw from the Purchase Agreement. If there is a change in the purchase price between the time your order is sent and its confirmation by me, the purchase price in effect at the time the order is sent applies, unless otherwise expressly agreed between us.
 3. Unless otherwise expressly agreed between us, I am obliged to deliver the products to you only after full payment of the agreed purchase price.
 4. Method of payment – Cashless by bank transfer to my account (payment usually takes 1-2 working days): you will receive payment instructions, in the form of an invoice, in the email confirming receipt of the order. When paying, please remember to include the appropriate variable symbol so that the payment can be matched quickly and the product delivered as soon as possible.

Other payment methods, if any, will be indicated on the web interface or may be expressly agreed between us. The purchase price is paid in Euros.

 1. Maturity of the purchase price

In the case of a non-cash transfer, the purchase price is due within 7 days of confirmation of receipt of the order. The due date is indicated in the payment instructions, invoice. The purchase price is paid the moment the relevant amount is credited to my bank account.

You will receive a payment receipt notification within 3 business days of receipt of payment.

The provisions of § 2119, paragraph 1 of the NOZ do not apply.

It is not possible to pay for the e-book or other services sold using an installment plan.

 

IV. Terms of delivery

 1. Způsob dodání – Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi služby vám bude služba poskytnuta po uhrazení její částky na základě osobní domluvy prostřednictvím vzájemné e-mailové komunikace.
 2. Dodací lhůta E-book bude dodán do 3 pracovních dnů po připsání platby na můj bankovní účet. Konzultace a zakoupené služby budou poskytnuty ve v domluveném termínu pomocí e-mailové korespondence.
 3. Po dodání e-booku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

 1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy se netýká poskytování služeb (například konzultací a vylepšení webu) od okamžiku jejich splnění, jejich objednáním a uhrazením dáváte výslovný souhlas k jejich splnění. Tím pozbýváte nároku na možnost odstoupení od smlouvy.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.
 4. V případě neposkytnutí potřebných informací k plnění služeb kupujícím jsem taktéž oprávněna odstoupit od kupní smlouvy.
 5. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Toto se netýká služeb (popsány v VIII. 8.).
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Pokud vám nebyl produkt (či plnění služeb) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@katarinakulhava.com. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
 8. V případě poskytování služeb je dodací lhůta závislá na následné komunikaci a dohodě na vhodném termínu s kupujícím. V případě konzultací se má za vyřízení objednávky proběhlá konzultace v plné časové míře. V případě ostatních služeb se má vzato, že byla služba vyřízena a předána v podobě akceptace kupujícím, typicky e-mailem potvrzujícím splnění úkonu.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese bara@vlaskova.cz
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.8. 2021

Brandové focení

I. Předmět díla a objednávka

Předmětem díla je zhotovení fotografií fotografem (dále jen zhotovitel) pro zákazníka na základě jeho objednávky, a to jednak ve formě balíčku retušovaných a upravovaných fotografií v elektronické podobně (internetové úložiště).
Hotové fotografie jsou zasílány formou nahrání na internetové úložiště, kde si klient může stáhnout.
Objednávku je možno učinit telefonicky, mailem nebo zprávou přes FB.
Objednávkou potvrzuje zákazník automaticky přijetí těchto obchodních podmínek a souhlas s nimi.
Termín realizace objednávky závisí na naplněnosti kapacity zhotovitele, objemu požadovaného díla a v případě díla v exteriéru také na vlivu počasí, které může být důvodem pro posun fotografování na jiný volný termín..
Dohodnutý termín je nutno přesně dodržovat, dřívější příchod zákazníka není žádoucí, pozdní příchod o více než půl hodiny, bez předchozí omluvy může být důvodem ke zrušení objednávky.
Výčet a cena fotografií jsou uvedeny na webu ve formě balíčků, cena za focení je splatná v ten den po samotném focení.
Záloha na rezervaci termínu se posílá vždy před focením a je nevratná. Zrušení focení ze strany klienta, záloha vždy propadá. Jestliže se nemůže konat focení z jakéhokoliv jiného důvodu, záloha se nevrací a domluví se s klientem jiný termín.
Fotografie vybrané nad rámec balíčku jsou placeny samostatně předem.
Fotografie vybírá zhotovitel sám dle vlastního uvážení v počtu dostatečně charakterizujícím vybraný balíček zákazníkem. Náhledy nelze poskytnout.
Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není možno bez souhlasu zhotovitele náhledy dále kdekoli zveřejňovat a ani je jakkoliv upravovat (např. odstraněním loga). Jsou stále ve vlastnictví autora.

II. Další podmínky a reklamace

Při rezervaci termínu fotografování zaplatí zákazník rezervační zálohu ve výši 30% za fotografování předem. Pokud zákazník termín zruší z jakýchkoliv důvodů v termínu 14 a více dnů před dohodnutým fotografováním, rezervační záloha propadá.
Předpokladem pro dodržení časového rámce fotografování a optimální záběry je řádná spolupráce osob zákazníka a dodržování pokynů zhotovitele při pořizování fotografií.
Nevhodné chování nebo urážlivé jednání osob zákazníka může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení smluvené ceny.
Doba dodání fotografií je 2– 3 týdny od fotografování.
Všechny odevzdané fotografie jsou upravované (retušované).
Brandové fotografie obsahují výraznější úpravy – zjemnění vrásek, hlubší retuš pleti, ořez, kontrast, jas apod. Případné lehké úpravy proporcí je možno provést jen na žádost klienta.
V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv foto nebo video záznam z práce fotografa.
Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií. Pro vylepšení vzhledu je k dispozici profesionální vizážistka v rámci konkrétních balíčků.
V případě, že zákazník požaduje návštěvu fotografa doma nebo jiném místě fotografování v exteriéru, připlácí se k ceně balíčku dopravné ve výši 8 Kč /km. Doprava Praha a pásmo P1 (podle PID) zdarma.
Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky!
Snímky raw uchovávám 1 měsíc po převzetí hotové zakázky, samotné hotové zakázky uchovávám max. 3 měsíce.
Na všechny fotografie pořízené zhotovitelem se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb.
Vyhrazuji si právo a možnost použít fotografie z focení do svého portfolia.
Vyhrazuji si právo při nečekaných událostech ev. nemoci, dovolené tuto dobu prodloužit.

III. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím odeslání kontaktního formuláře a objednávky.

IV. Ostatní ujednání

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na portále Katekphotography.com, kde jsou veřejně přístupné pod odkazem v patičce webový/ch stránek.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit, upravovat a doplňovat tyto Obchodní podmínky. Takto změněné Obchodní podmínky nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na portále katarinakulhava.com.

Na právní vztahy založené před změnou obchodních podmínek se použijí Obchodní podmínky platné v okamžiku vzniku těchto právních vztahů.

Náklady provozovatele na použití komunikačních prostředků na dálku nese provozovatel. Náklady uživatelů webu katarinakulhava.com na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí každý uživatel sám.

Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná veřejnosti.

Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti dnem 1.8. 2021, Katarína Kulhavá, katarinakulhava.com